براي مشاهده ليست بيماران خود به نكات ذيل توجه نماييد:

 

• در كادر پايين، كلمه عبور اختصاص داده شده را وارد نموده و كليد ادامه را بزنيد.

• پس از ورود، مي توانيد ليست بيماراني كه به مركز ام آر آي عارف ارجاع داده ايد را مشاهده نماييد. بيماراني كه گزارش و تصاوير آنها آماده باشد داراي آيكون مربوطه خواهند بود.

• درصورت داشتن سوال مي توانيد با شماره تلفن 38419041 051 تماس بگيريد.

ادامه